Sake Sushi Restaurant

  • 1213 North Military Hwy.
  • Norfolk, VA 23502